Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Д.Үжингоо

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 8

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 1:43.10 #100 / 109 1:33.52 #103 / 109
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо11:43.411:42.461:33.521:43.431:46.771:33.521:43.10
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах