Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Э.Анхбаяр

Төрсөн огноо: 2000.03.05

Зэрэг: 6

МШХ-ны дугаар: 150009

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 40.98 #74 / 109 34.76 #75 / 109
2x2 шоо 14.87 #41 / 48 10.81 #42 / 48
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шооФинал43.1736.0434.7645.0243.7434.7640.98
2x2 шооФинал23.0713.5819.5910.8111.4310.8114.87
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах