Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Д.Элбэгдорж

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 29.30 #55 / 109 22.90 #54 / 109
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо142.5522.9031.6323.6932.5722.9029.30
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах