Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Э.Шаарийбуу

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 32.61 #63 / 109 26.53 #63 / 109
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо131.3426.5331.1738.7835.3326.5332.61
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах