Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Л.Хүслэн

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 48.40 #78 / 109 33.70 #72 / 109
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо133.7055.161:02.3340.4349.6233.7048.40
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах