Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Ц.Хасбилэгт

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 32.06 #62 / 109 27.47 #65 / 109
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо140.4730.5935.3327.4730.2627.4732.06
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах