Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Г.Ханболд

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 33.48 #64 / 109 29.13 #67 / 109
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо129.13DNF33.6635.2631.5229.1333.48
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах