Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: О.Ууганбаяр

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 24.35 #47 / 109 22.25 #50 / 109
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо125.86DNF22.2524.4122.7922.2524.35
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах