Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: У.Тэмүүлэн

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 31.08 #59 / 109 27.38 #64 / 109
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо136.2027.3832.2030.3030.7527.3831.08
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах