Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Б.Тэмүүлэн

Төрсөн огноо: 2007.09.21

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 1:09.24 #91 / 109 1:04.35 #96 / 109
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шооФинал1:4.351:6.431:16.951:04.351:09.24
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах