Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: .Тэлмэн

Төрсөн огноо:

Зэрэг:

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 46:39.00 #109 / 109 DNF #109 / 109
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шооФиналDNFDNFDNF0.00DNF
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах