Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: С.Оюунсүрэн

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 30.90 #58 / 109 22.77 #53 / 109
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо139.9929.0522.7728.3835.2822.7730.90
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах