Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Б.Отгонбаяр

Төрсөн огноо: 2001.09.29

Зэрэг: 6

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 19.81 #25 / 109 18.82 #36 / 109
2x2 шоо 6.91 #17 / 48 3.33 #03 / 48
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шооФинал20.4319.4219.5926.1618.8218.8219.81
2x2 шооФинал6.6613.117.683.336.383.336.91
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах