Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Д.Номунхан

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 1:02.93 #87 / 109 56.54 #90 / 109
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо11:08.271:00.5356.541:07.781:00.4756.541:02.93
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах