Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Ж.Номундарь

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 46.37 #77 / 109 36.84 #79 / 109
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо147.5356.2547.8736.8443.71 36.8446.37
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах