Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Г.Нармандах

Төрсөн огноо: 1998.09.06

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 16.96 #16 / 109 14.73 #16 / 109
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо121.2014.7316.8514.9919.0314.7316.96
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах