Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: М.Мөнх-Ивээл

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 39.36 #71 / 109 31.86 #69 / 109
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо142.8840.3543.9931.8634.8631.8639.36
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах