Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: А.Мөнхтөр

Төрсөн огноо: 2007.04.20

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 1:24.42 #97 / 109 1:12.59 #100 / 109
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шооФинал1:12.591:44.041:16.621:12.591:24.42
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах