Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: М.Мөнхбилэг

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 30.36 #57 / 109 18.93 #37 / 109
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо118.93DNF27.7636.6426.6918.9330.36
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах