Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Т.Мягмарсүрэн

Төрсөн огноо:

Зэрэг:

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо - Харахгүй 3:23.85 #03 / 9
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо - ХарахгүйФиналDNFDNF3:23.853:23.85DNF
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах