Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Т.Лхагвадорж

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 39.95 #72 / 109 35.17 #76 / 109
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо140.4542.5748.3136.8435.17 35.1739.95
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах