Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: М.Ихтамир

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 8

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 1:32.66 #99 / 109 1:26.13 #102 / 109
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо11:26.131:33.261:34.301:30.411:44.151:26.131:32.66
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах