Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: М.Ганбаатар

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 1:20.87 #93 / 109 1:00.26 #94 / 109
2x2 шоо 46:38.00 #48 / 48 52.55 #48 / 48
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шооФинал1:19.621:0.261:42.721:00.261:20.87
2x2 шооФинал2:6.0452.5552.55
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах