Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Б.Галбадрах

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 6

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 21.41 #34 / 109 16.68 #27 / 109
2x2 шоо 8.17 #22 / 48 6.96 #30 / 48
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо121.8421.6021.52DNF22.6321.5222.02
3x3 шоо221.0028.6324.6118.6116.6816.6821.41
2x2 шоо18.889.478.816.967.096.968.26
2x2 шооФинал8.368.607.557.2310.277.238.17
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах