Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Б.Билгүүн

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 23.56 #45 / 109 20.38 #45 / 109
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо123.8132.3425.2821.6020.3820.3823.56
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах