Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Н.Билгүүнтамир

Төрсөн огноо: 2008.11.27

Зэрэг:

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 46:38.00 #105 / 109 2:02.32 #107 / 109
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шооФинал2:2.992:2.322:02.32
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах