Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Ө.Билгүтэй

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 51.31 #81 / 109 39.58 #80 / 109
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо155.4541.5056.98DNF39.5839.5851.31
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах