Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Б.Баяр

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 29.78 #56 / 109 24.88 #61 / 109
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо131.5924.8850.7532.2925.4624.8829.78
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах