Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Э.Баярсайхан

Төрсөн огноо: 2002.07.31

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Сэлэнгэ

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 40.68 #73 / 109 36.09 #77 / 109
2x2 шоо 43.96 #46 / 48 11.36 #44 / 48
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
2x2 шооФинал43.9711.3616.7171.20DNF11.3643.96
3x3 шооФинал52.4136.0937.1843.1441.7236.0940.68
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах