Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Б.Бат-Эрдэнэ

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 38.53 #70 / 109 32.18 #71 / 109
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо140.0057.8636.9532.1838.6332.1838.53
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах