Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Б.Бат-Эрдэнэ

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 49.79 #80 / 109 44.09 #85 / 109
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шооФинал56.0244.0956.3659.8244.5944.0952.32
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо11:02.7050.0845.8347.3251.9745.8349.79
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах