Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Б.Бат-Эрдэнэ

Төрсөн огноо: 2003.06.03

Зэрэг:

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр