Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: А.Баттулга

Төрсөн огноо: 2006.07.25

Зэрэг: 9

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 2:05.55 #103 / 109 1:59.24 #105 / 109
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шооФинал1:59.242:11.752:05.671:59.242:05.55
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах