Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Г.Батгэрэл

Төрсөн огноо: 2001.06.08

Зэрэг: 6

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 28.30 #54 / 109 23.52 #56 / 109
2x2 шоо 9.33 #32 / 48 6.97 #31 / 48
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шооФинал23.5237.4431.8226.1226.9523.5228.30
2x2 шооФинал14.268.619.599.786.976.979.33
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах