Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: О.Баасанжав

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 27.79 #50 / 109 20.91 #46 / 109
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо131.0826.2831.0720.9126.0220.9127.79
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах