Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: М.Баасанжав

Төрсөн огноо: 1995.04.14

Зэрэг:

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр