Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Э.Аригбөх

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 1:09.88 #92 / 109 58.18 #93 / 109
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо11:21.951:02.321:05.3658.182:17.8258.181:09.88
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах