Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Э.Анхбаяр

Төрсөн огноо: 2000.08.29

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 58.02 #86 / 109 47.99 #86 / 109
2x2 шоо 17.57 #43 / 48 9.33 #40 / 48
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо153.171:6.8454.051:11.8647.9947.9958.02
2x2 шоо116.1416.8532.6619.719.339.3317.57
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах