Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: А.Анхбаяр

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 21.87 #37 / 109 15.39 #20 / 109
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо121.8324.9023.5315.3920.2415.3921.87
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах