Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Б.Анар

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 51.88 #82 / 109 41.68 #82 / 109
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо141.681:44.7747.4653.5554.62 41.6851.88
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах