Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Ж.Амартүвшин

Төрсөн огноо:

Зэрэг:

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 46:39.00 #106 / 109 27.86 #66 / 109
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо1DNF27.8630.78DNF30.41 27.86DNF
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах