Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Э.Алтан-Эрдэнэ

Төрсөн огноо:

Зэрэг:

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр