Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Н.Алтангэрэл

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 37.69 #69 / 109 30.36 #68 / 109
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо139.5135.4130.3638.1643.3530.3637.69
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах